คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ถอดรหัส TikTok: เครื่องมือทรงพลังแห่งการสื่อสารยุคดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 9.00-12.00น.
โดยมีวิทยากร คือ คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี
Associate director digital media สถานีโทรทัศน์ TNN
ผู้ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ

– แนวทางการใช้งาน Tiktok
– เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
– การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รับชมคลิปวิดีโอ