สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ถอดรหัส tiktok เครื่องมือทรงพลังแห่งการสื่อสารยุคดิจิทัล

   เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ถอดรหัส TikTok: เครื่องมือทรงพลังแห่งการสื่อสารยุคดิจิทัล” โดยวิทยากร คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี Associate director digital media สถานีโทรทัศน์ TNN โดยมี รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการ มีนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังกิจกรรมดังกล่าวได้สองรูปแบบคือ 1. รูปแบบเผชิญหน้า ณ ห้อง 1607 อาคารบริหาร มสธ. และ 2. รับชมไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กสาขานิเทศศาสตร์ มสธ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งรูปแบบเผชิญหน้าและรูปแบบออนไลน์จำนวนมาก อันเนื่องมากจากแอปพลิเคชั่น TIktok นั้นปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งคุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี ได้อธิบายให้เห็นพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชั่น TIktok ในยุคดิจิทัลอย่างละเอียดซึ่งจุดประสงค์ของการใช้งานแอปพลิเคชั่นดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างออกไปตามความสนใจของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น ด้านความบันเทิง ด้านการศึกษา หรือด้านการต่อยอดธุรกิจ อีกทั้งวิทยากรยังได้มีการสอนวิธีการใช้งาน tiktok ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ให้รู้เท่าทันการเสพสื่อที่เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น tiktok และเทคนิคแนวทางการสร้างคอนเทนต์เพื่อเป็นเครื่องมือในสร้างอาชีพเสริม ซึ่งความรู้ดังกล่าวไม่ซับซ้อนเกินความเข้าใจของผู้รับฟังและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
   ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขอขอบคุณคุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดเทคนิคการใช้สื่อในยุคดิจทัล ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้รับฟังเป็นอย่างมากในด้านวิชาการสามารถนำไปต่อยอดในการวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์กับท่านวิทยากร ในโอกาสต่อไป

รับชมคลิปวิดีโอ