สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กมลรัตน์ อินทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัล ISSN International Research Awards 2022 🏆
“THE INTERNATIONAL BEST RESEARCHER AWARD” with Grand Medal & Certification of Honor Achiever’s Badge.