You are currently viewing เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกใหม่

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกใหม่

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
กรณีผลการสอบภาษาอังกฤษยังไม่มี หรือ สอบแล้วไม่ผ่านผลภาษาอังกฤษ ทาง มสธ. จะจัดอบรมให้วันที่ 21-25 สิงหาคม 2562
ยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน 2562
รายละเอียด  เปิดอ่านที่นี่