เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อความเชี่ยวชาญ

นักศึกษาปริญญาเอก ได้ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม 2566

  นิเทศศาสตร์มสธ.นำนักศึกษาปริญญาเอกดูงานเทศบาลนครปากเกร็ด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต โดยนำนักศึกษาปริญญาเอกไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสื่อสารในการให้บริการประชาชน และ นวัตกรรมการสื่อสารในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ด มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมการสื่อสาร โดยมี ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในฐานะประธานชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 18 คน
สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นำคณะผู้บริหารมาให้การต้อนรับ และนำการบรรยายด้วยตัวเอง ซึ่งทีมวิทยากรบรรยายล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประการณ์โดยตรงในด้านนี้

ภาพกิจกรรม "นศ.ปริญญาเอกเดินหน้าถ่ายทอดความรู้สู่สังคม" ครั้งที่ 4