เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อความเชี่ยวชาญ

นักศึกษาปริญญาเอก ได้ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 3 วันที่ 30-32 สิงหาคม 2566

    เมื่อวันที่ 30-32 สิงหาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต โดยนำนักศึกษาปริญญาเอกไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กร เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสู่ความเป็นเลิศผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยมี รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น  เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม "นศ.ปริญญาเอกเดินหน้าถ่ายทอดความรู้สู่สังคม" ครั้งที่ 3