ยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก

หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองที่ได้สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาในชุดที่ 1 จำนวน 5 คน และสอบภายในเดือนกันยายน 2565 นี้ อีก 3 คน

Content

นักศึกษาปริญญาเอก

ประวัติผู้วิจัย ชื่อ นายนิสิต ท่อแก้ว
ประวัติการศึกษา
   1. Master of Science in Engineering Management California State University
Northridge, USA
   2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
   รองผู้จัดการส่วนตลาดและบริการลูกค้า บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทํางาน
   2565 – ปัจจุบัน : รองผู้จัดการส่วนตลาดและบริการลูกค้า
   2560 – 2565 : พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส ส่วนกลยุทธ์ธุรกิจ
   2554 – 2560 : วิศวกร ส่วนแผนและบริหารการขนส่ง
ผลงาน การวิจัย /งานด้านวิชาการ/การอบรม/รางวัล
   1. การรณรงค์การตลาดทางการเมือง (The Political Marketing Campaign) นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17
   2. พนักงานดีเด่น ปตท. ปี 2562
   3. PIC Award 2019 Platinum “LNG Storage and Regasification Mobile Unit for NGV”
   4. PIC Award 2018 Platinum “โครงการปรับคุณภาพ NGV”
   5. PIC Award 2018 Platinum “ลดค่าขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
   6. PTT Gas Best Learner 2018
   7. Speaker and Panelist in CNG Trailers for Transporting Gas Forum, 27th July 2015
   8. Certified B.A.N.K. Personality Sales Training
   9. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัย

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ประวัติผู้วิจัย ชื่อ นางมณี ศรีสมุทร
ประวิติการศึกษา
   1. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   2. กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลียสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งปัจจุบัน
   1. นักวิชาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   2. อาจารย์พิเศษ/วิทยากร โปรแกรมนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ
   3. นักเขียนอิสระ
ประวัติการทำงาน
   2540-2547 บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวภาคใต้(หาดใหญ่)เครือเนชั่นกรุ๊ป บริหารกองบรรณาธิการและบริหารจัดการข่าวในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
   2548 บรรณาธิการข่าวกิจกรรมพิเศษ ศูนย์ข่าวภาคใต้ (หาดใหญ่) เครือเนชั่นกรุ๊ป บริหารจัดการข่าวรูปแบบใหม่ การวางแผนการทำกิจกรรมงานด้านข่าวร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ 
   2549- 2551 ทีมที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
   2549-2559 ผู้ช่วยงานวิจัย,ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดกอไผ่ครีเอชั่น รับจ้างวางแผน ผลิตสำรวจ/วิจัยงานประชาสัมพันธ์ผลงานในองค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนราชการในภูมิภาค
    2556-ปัจจุบัน นักวิชาการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์พิเศษ
ผลงาน การวิจัย /งานด้านวิชาการ/การอบรม/รางวัล/กิจกรรมทางสังคม
   1. การบริหารธุรกิจเคเบิ้ลทีวีของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้
   2. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเทศบาลนครหาดใหญ่
   3. พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และความต้องการสื่อของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
   4. งานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ กรณี การบริการนมและไข่
   5. ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ต่อการจัดเก็บขยะ
   6. กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้ภาระกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาสังคมและการสื่อสารทางการเมือง
   7. กิจการการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัทธยาศรัยและพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น
   8. กิจกรรมการส่งเสริมท้องถิ่นเข้มแข็งในพื้นที่ภาคใต้
   9. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเข้มแข็งร่วมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ประวัติผู้วิจัย ชื่อ นางสาววนภรณ์ จักรมานนท์
ประวัติการศึกษา
   1. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   2. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
   อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประวัติการทำงาน
   2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   2556-2558 นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราขภัฏสงขลา
   2553-2555 นักประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ผลงาน การวิจัย /งานด้านวิชาการ/การอบรม/รางวัล/กิจกรรมทางสังคม
   1. บทความวิจัยเรื่อง The Learning Achievement and Satisfaction of the Second Year Communication Arts Students at Songkhla Rajabhat University in Using the Kahoot! Application for the Mass Media Ethics Course บทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   2. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรณีศึกษา: การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   3. บทความวิชาการเรื่อง การใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการให้ความรู้ทางการเมือง ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา TCI2
   4. บทความวิชาการเรื่อง การใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรัง นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   5. ชนะเลิศการคัดเลือกสุดยอดนักจัดรายการวิทยุเยาวชนสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กระทรวงวัฒนธรรม
   6. วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”
   7. วิทยากรเรื่อง “เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพ”
   8. วิทยากรเรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ”
   9. คณะกรรมการตัดสินการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU ANNOUNCER CONTEST
   10. เข้าร่วมอบรมโครงการนักข่าวแห่งอนาคต ทรู รุ่นที่ 15
   11. เข้าร่วมอบรมโครงการปล่อยของ..ลองเล่า Season2-3 จัดโดย Thai PBS Podcast
   12. ผ่านการสอบบัตรผู้ประกาศ ออกให้โดย กสทช.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ประวัติผู้วิจัย ชื่อ นางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปี 2538 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีการศึกษา) ปี 2543 มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งปัจจุบัน
   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประวัติการทำงาน
   1. การบริหารจัดการด้านโสตทัศนศึกษา และเป็นประชาสัมพันธ์ รพ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา
   2. การผลิตสื่อ ทางการแพทย์/สาธารณสุข และการประชาสัมพันธ์
   3. วิทยากรผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอ
   4. วิทยากรการอบรมผู้รับผิดชอบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
   5. เป็นอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
   6. ร่วมเป็นคณะกรรมการสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข (ทีมโฆษกกระทรวงสาธารณสุข) ปี 2552
   7. อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2558
   8. วิทยากร การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดนครปฐม
   9. วิทยากรการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพแก่พนักงานใหม่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดนครปฐม
   10. ผู้ผลิตและดำเนินรายการวิทยุของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550-ปัจจุบัน
เป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ปี 2550-ปัจจุบัน
ผลงาน การวิจัย /งานด้านวิชาการ/การอบรม/รางวัล/กิจกรรมทางสังคม
   1. รางวัลรองชนะเลิศผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อันดับที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
   2. “รางวัลชื่นชม แชร์ โชว์” การพัฒนาคุณธรรมโดดเด่น จากการถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมด้วยระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ปี 2565

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ประวัติผู้วิจัย ชื่อ นายสรชัด สุจิตต์
ประวัติการศึกษา
   1. บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
   1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   2. รองประธานคณะกรรมมาธิการการสาธารณสุข
   3. รองประธานคณะกรรมมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติการทํางาน
   2556 – 2562 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทหลักเมือง
   2554 – 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมมาธิการการศึกษา
   2547 – 2554 รองประธานสภาและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2 สมัย
   2544 – 2547 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทหลักเมือง
   2539 – 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตร รักษาการผู้จัดการหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
ผลงาน การวิจัย /งานด้านวิชาการ/การอบรม/รางวัล
   1.Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ MIT สหรัฐอเมริกา
   2. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับผู้บริหารระดับสูง(ปปร.)
รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
   3. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
   4. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
   5. ภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ประวัติผู้วิจัย ชื่อ นายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์
ประวัติการศึกษา
   1. ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2551-2554
   2. ปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ สาขา การจัดการความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2558
ตำแหน่งปัจจุบัน
    รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย รักษาการผู้จัดการส่วนพัฒนาบริการคลาวด์และดิจิทัลที่ 1 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
ประวัติการทํางาน
   2555 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   2558 – 2560 รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารสัญญา บริษัท TOT Outsourcing Service
   2560 – 2560 รักษาการผู้จัดการส่วนขายและการตลาด บริษัท TOT Outsourcing Service
   2560 – 2560 รักษาการผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ บริษัท TOT Outsourcing Service
   2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนบริการคลาวด์และดิจิทัลคอนเทนท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   2562 – ปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการส่วนพัฒนาบริการคลาวด์และดิจิทัลที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   2563 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทย (Anti Fake News Center Thailand) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลงาน การวิจัย /งานด้านวิชาการ/การอบรม/รางวัล
   1. หลักสูตรวุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
   2. หลักสูตรประกาศนียบัตร Project Management Professionals (PMP®) จัดโดย สถาบัน knowledgertraining ได้รับการรับรองจากสถาบัน PMI (Project Manager Institute)

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ประวัติผู้วิจัย ชื่อ นายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก
ประวัติการศึกษา
   1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   2. วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ตำแหน่งปัจจุบัน
    หจก.ทิพย์ทวีบ้านและที่ดิน
ประวัติการทํางาน
   2547 – 2551 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมัยที่ 1
   2555 – 2559 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมัยที่ 1
   2559 – 2563 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมัยที่ 1

ผลงาน การวิจัย /งานด้านวิชาการ/การอบรม/รางวัล
   1. บทความสื่อบุคคลเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
   2. อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การพูดในที่ชุมชน พูดได้ พูดดี มีคะแนนนิยม” โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมืองสำหรับผู้นำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   3. อบรมหลักสูตรภาวะผู้นำท้องถิ่น สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น (สพท)
   4. อบรมหลักสูตรสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่น 19 สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น (สพท)
   5. อบรมหลักสูตรสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่น 17 สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น (สพท)
   6. นายกองค์การนักศึกษาสถาบันราชภัฎภูเก็ต ศูนย์ตรัง 2545-2546
   7. คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
   8. ประธานชมรมศิษย์เก่าอุเทนถวาย จังหวัดตรัง 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾