เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อความเชี่ยวชาญ

นักศึกษาปริญญาเอก ได้ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ของนักศึกษาปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565

       โครงการพลังนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการปกครอง นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่าทีมงานนักศึกษา 8 คนได้ระดมความคิดเห็นร่วมนําความ รู้จากการวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ความสําเร็จจากการสื่อสารบริหาร องค์กร กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 นี้ 

       วันที่ 2 กันยายน บริการวิชการสู่สังคมหัวข้อที่น่าสนใจของนักศึกษาปริญญา เอก 8 คน 8 เรื่องประกอบด้วย 1), พลังการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือขององค์กรกับชุมชนใน พื้นที่ นายวิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล 2) กลยุทธ์การนําเสนอนโยบายผ่านสื่อพื้นบ้าน โดย นางสาววนภรณ์ จักรมานนท์ 3) การพัฒนาแกนนาทางการสื่อสาร โดย นายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก 4) หลักการการ ออกแบบสาร โดย นายนิสิต ท่อแก้ว 5) การสื่อสารในยุคดิจิทัล โดย นายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ 6) การสื่อสารภาพลักษณ์ผู้นําท้องถิ่น โดย นางมณี ศรีสมุทร 7) ถอดบทเรียนความสําเร็จการใช้ นวัตกรรมการสื่อสารกับประชาชน โดย นายสรชัต สุจิตต์ และ8) ไทยรู้สู่โควิดเพื่อการสื่อสารในภาวะ วิกฤตโควิด 19 โดย นางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล

ภาพกิจกรรม "นศ.ปริญญาเอกเดินหน้าถ่ายทอดความรู้สู่สังคม"