เวทีการนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะ โมเดล “มหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อการพัฒนากำลังคนวัยทำงานในยุควิถีใหม่ตามกรอบองค์กรสุขภาวะ”

      เวทีการนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะโมเดล “มหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อการพัฒนากำลังคนวัยทำงานในยุควิถีใหม่ ตามกรอบองค์กรสุขภาวะ” และแนวทางการขยายผลสู่ครือข่ายภาคีทุกระดับ ซึ่ง อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาแนวใหม่เพื่อพัฒนากำลังในยุควิถีใหม่ร่วมกับเครือข่ายภาคี เพื่อการพัฒนากำลังคนตามกรอบสุขภาวะร่วมกัน
       โดยมีกิจกรรมการนำเสนอโมเดล “มหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบ” และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาคีระดับต่าง ๆ เช่น นโยบายสำหรับการปรับใช้และขยายผลสู่การพัฒนากำลังคนวัยทำงานให้มีทั้งสุขภาวะและสมรรถนะได้อย่างทั่วถึงและเพิ่มจำนวนมากขึ้น  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา1 ชั้น2 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช