พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จพระราชทานปริญญา

      เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2563-2564  ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคแรก จำนวน 955 ราย และ ภาคหลัง จำนวน 735 ราย
      ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เข้ารับพระราชทานกิตติบัตรในฐานะกิตติเมธี อันหมายถึงปราชญ์ผู้ทรงเกียรติยศและเป็นเลิศแห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นเกียรติอบ่างยิ่งของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยงานวิจัยของท่านอาจารย์ได้สร้างสรรค์ความรู้และข้อค้นพบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของการสื่อสารในยุคดิจิทัล จนได้รับการอ้างอิงและได้รับการยกย่องจากประชาคมวิชาการทั้งภายในและระหว่างประเทศ