สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การทำงานอย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การทำงานอย่างมืออาชีพ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติในการทำงานที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยเลนานุการกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกคน ให้เกิดทักษะการทำงานใหม่ในยุคดิจิทัลและมีความเป็นมืออาชีพ

                กิจกรรมช่วงเช้าตลอดการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ได้สะท้อนให้เห็นปัญหาด้านต่างๆทั้งในระดับสาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ทำให้การทำงานของบุคลากรต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เพิ่มการให้บริการนักศึกษาให้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าในภารกิจที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติในอนาคตเพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนของการบฏิบัติงานลดโอกาสการสิ้นเปลืองด้านเวลา และงบประมาณ

กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจากนายพีรพัส อินทรเกษตรอดีตเลขานุการกิจของสาขาวิชาฯ และนางสาววรรณภา นิ่มอ่อน เลขานุการกิจระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแนะแนวทางการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ได้ความรู้และแนวทางการทำงานผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นทักษะใหม่และนำไปสู่งานที่รวดเร็จและมีประสิทธิภาพ

                โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากร และให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่เลขานุการกิจสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่าเจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป