การเผยแพร่บทความวิจัยของนักศึกษา

บทความวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

• นายธิติ สงห์คง

• นางสาวทิพวรรณ วงษ์ทองคำ

• นางสาวศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์

• นายวิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล

• นางสาวนิภา วิระสอน

• นางสาวอภิญญา แก้วเปรมกุศล

• นายวีรยุทธ น้อยพรหม

• นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันท์กาศ

• นายแมนสรวง สุรางครัตน์

• นางสาวณัฏฐพัชร คุ้มบัว

• นางสาวอังศุมา เที่ยงประเทศ

• นายบันสิทธ์ บุณยะรัตเวช

• นายนันทวัช โคตรวงค์

• นายประชัน สร้อยปลิว

• นายไพรัช โชติพันธ์

• นายบุญส่ง ทิ้งชั่ว

• นายเอกรัตน์ คำสิงห์

• นายอรรถพล ยุสุพันธ์

• นางสาวคงขวัญ กลิ่นจันทร์

• นางสาวสุธาวัลย์ โอสถเจริญ

• นางสาววิมลมาส รัตนมณี

• นางสาวฉายศิริ พัฒนถาวร

• ว่าที่ ร.ต.อับดลรอหมาน หลังปุเต๊ะ

• นายศรวัสย์ สมสวัสดิ์

• นางสาวจุฑารัตน์ ไพลอย

• นางสาวกิติลดา สิทธิกรณ์ไกร

• นายตนุภัทร เรืองปรัชญากุล

• นายชลัมพล สนธิ

• นางสาวพรัชฌา พิชญปัญญากุล

• นางสาวหฤษฐ์ เติมสูงเนิน

• นายธนะณัช เกียรติพันธุ์สดใส

• นางธารินี อินทรนันท์

• นายอพิเชษฐ์ สุขแก้ว