รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

(1) ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) ปริญญาโท – Telecommunications Southern Illinois University at Carbondale, USA

                          – นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                          – สังคมศาสตร์ (อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม)  มหาวิทยาลัยมหิดล

(3) ปริญญาเอก -Communication (Telecommunications) Ohio University, USA

ศิริวรรณ อนันต์โท. สื่อมวลชนอาเซียน. ใน จริยธรรมสื่อ: หลักแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด. 2560.

ศิริวรรณ อนันต์โท และ สันทัด ทองรินทร์. จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล. 2559.

ศิริวรรณ อนันต์โท. (2565). สถานการณ์ ปัญหา และอนาคตของการให้บริการ OTT ในประเทศไทย. ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ได้รับทุนสนับสนุนจาก มสธ.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2565). (ผู้ร่วมวิจัย) โครงการสำรวจและศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับรายได้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2565). (ผู้ร่วมวิจัย) โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมและกํากับดูแลร่วมกันด้านการปฏิบัติงานและการนําเสนอของสื่อในประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2565). (ผู้ร่วมวิจัย) โครงการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตรการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production). (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2563). (หัวหน้าโครงการวิจัย) โครงการสื่อเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล. (ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2562). การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร. ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช กันยายน 2562. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก มสธ.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร. ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช กันยายน 2562. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก มสธ.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2560). โครงการการรับรู้จริยธรรมวิชาชีพของสื่อมวลชนท้องถิ่น. ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ได้รับทุนสนับสนุนจาก มสธ.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2560). (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย) โครงการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top (Competition Regulation on OTT TV). บริษัท TIME consulting. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2558). (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย) โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำผู้ปกครอง (parent port) เพื่อป้องกันเยาวชนจากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2557). (ผู้ร่วมวิจัย) โครงการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก. บริษัท TIME consulting (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท.  (2557). (หัวหน้าโครงการวิจัย) จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน. โครงการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์: Module 2 สำนักงาน กสทช. และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช.)
 
ศิริวรรณ อนันต์โท.  (2556). (หัวหน้าโครงการวิจัย) โครงการจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
 
ศิริวรรณ อนันต์โท.  (2555). (หัวหน้าโครงการวิจัย) การกำหนดจำนวนช่องรายการในโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช.)
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2564). ปัจจุบันและอนาคตของการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 หน้า 116-130.
 
รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล, วิทยาธร ท่อแก้ว และ ศิริวรรณ อนันต์โท. การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการกระจายเสียง. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 150-170.
 
ศิริวรรณ อนันต์โท. (2563). การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสารในงานวิชาการต่างประเทศ. วารสารศรีปทุมวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 7-20.
 
Siriwan Anantho. OTT in Thailand: An Analysis of The Opportunities and Constraints. International Journal of Management and  Applied Science,  Volume 4, Issue 12, December 2018, pp.43-48.
 
สันทัด ทองรินทร์ และ ศิริวรรณ อนันต์โท. พิพิธภัณฑ์การ์ตูนกรุงเทพมหานคร. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 57-82.
 
Siriwan Anantho. The Past, Present and Future of Digital Television in Thailand. International Journal of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926, Volume 3, Issue 6, Jun. 2017, pp.70-74.
 
ศิริวรรณ อนันต์โท (2560). Perception on Media Ethics among Thai Local Broadcasters. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 21 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560.
 
ดนัย วาณิชยานุเคราะห์, ศิริวรรณ อนันต์โท และ สันทัด ทองรินทร์ (2560).   กระบวนการยอมรับ อินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, หน้า 60-73.
 
อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์, ศิริวรรณ อนันต์โท และวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์. (2559). การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 29, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2559), หน้า 135-151.

2548 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2565 – ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์

2560 – ปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มสธ.

ที่ปรึกษา

2558 – 2560

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชน

2558 – 2560

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

อนุกรรมการด้านจริยธรรม

2555 – 2558

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขัน

2554

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ

2554

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะทำงานจัดทำไปรมาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่จำเป็นสำหรับการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

2554

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อนุกรรมการการศึกษาและเตรียมเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลวิทยุบริการสาธารณะ

2554

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

2550 – 2551

 

อนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์