ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ

ประธานกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี)

(1) ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการตลาด – รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงบริหารท้องถิ่นและพัฒนาชนบท

(2) ปริญญาโท – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

(3) ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Political Science) – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ

– กานต์ บุญศิริ. (2557). หน่วยที่ 4  ความรู้ด้านการเมืองการปกครองไทย ในเอกสารชุดวิชาความรู้ด้านสังคมศาสตร์สำหรับนักนิเทศน์ศาสตร์ หน่วยที่ 1-6. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– สุรินทร์ พิศสุวรรณ วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2557).  หน่วยที่ 15 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในชุดวิชาความรู้ด้านสังคมศาสตร์สำหรับนักนิเทศน์ศาสตร์ หน่วยที่ 7-15. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.       

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 2 พลังการสื่อสารกับการพัฒนาการเมืองและการ  ปกครองท้องถิ่น. ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 3 องค์ประกอบ และกระบวนการการสื่อสาร. ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 6 ทฤษฎีและแบบจำลองพื้นฐานของการสื่อสาร. ใน  ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัย. ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ. ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-6. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 7 การเลือกตัวอย่างการวิจัย. ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 7-13. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 8 การวัดและเครื่องมือการวิจัย. ในประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 7-13. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2560). หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 7-13. นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2561). หน่วยที่ 5 การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องถิ่น. ในเอกสารชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี:    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 5 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายสาธารณะทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 12 การจัดการโครงการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 3 การพูดในโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำทางการเมือง ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาผู้นำการเมืองด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-4 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 4 การพูดในโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาผู้นำการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ และ สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 4 บูรณาการการใช้สื่อกิจกรรมและดนตรีเพื่อการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น ในประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 7 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 9 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการสื่อสารผลการดำเนินงานทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 7 การวิจัยกับการสื่อสารผลการดำเนินงานทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร  ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 10 การวิจัยกับการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 14 การจัดทำโครงการและบริหารการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2563). ประเด็นสาระหน่วยที่ 4 หลักการเขียนโครงร่างการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น) หน่วยที่ 1-12 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2563). ประเด็นสาระหน่วยที่ 5 การบริหารโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น) หน่วยที่ 1-12 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2564). ประเด็นสาระหน่วยที่ 10 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– กานต์ บุญศิริ. (2564). ประเด็นสาระหน่วยที่ 14 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำ ในชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

-Karn Boonsiri. (2019). Palang Pracharath Party’s Strategies for Communicating their Policies in  Songkhla Province during the Parliamentary Elections ,The Asian Conference on the Social  Sciences, Tokyo, Japan,2019. p. 159-166

– สิงห์  สิงห์ขจร, สุภาภรณ์  ศรีดี, วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์  บุญศิริ. (2562).  การสื่อสารเพื่อสร้างความนิยม    ของผู้นำการเมืองท้องถิ่น. เผยแพร่ผลงานใน วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ฉบับที่ 18 ปีที่ 9 (ฉ.ที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562).หน้า197-210

– เสาวนิจ ปากบารา, วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์  บุญศิริ. (2562). “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” นำเสนอในงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562. หน้า 213-225

– Karn Boonsiri. (2020). Communication Management for Building Political Populality of the  Maryor of Muang Ngam in Songkhla Province Thailand ,The Asian Conference on the Social  Sciences, Tokyo, Japan, May 25-27 ,2020.

– เอกกร มีสุข, วิทยาธร ท่อแก้ว และ กานต์  บุญศิริ. (2563). รูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเฟซบุ๊กของเทศบาลตำบลเขานิพันธ์อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. เผยแพร่ผลงานใน วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ฉบับที่ 3 ปีที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563). หน้า 2673-2685

– กานต์ บุญศิริ. (2564). การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง ทีมต้นกล้านครตรัง. นนทบุรี: เผยแพร่ผลงานในวารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 24 ฉบับที่ 35 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564). หน้า 106-126.

– เอกรัตน์ คำสิงห์ วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ.  (2564).  กลยุทธ์การใช้สื่อในการสื่อสารผลงานของนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร.  เผยแพร่ผลงานในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2564) : พฤษภาคม-สิงหาคม. หน้า 149-168.

– บุญส่ง ทิ้งชั่ว วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ.  (2564).  รูปแบบการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพัฒนา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร.  เผยแพร่ผลงานในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม. หน้า 89-103.

– มาลัย อะสุชีวะ วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2564). การจัดการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนระหว่างมูลนิธิธารน้ำใจสกลนครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราขมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12  ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราขมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์. หน้า:C233-C249

– กานต์รวี กรดมาก วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2564). การจัดการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนระหว่างมูลนิธิธารน้ำใจสกลนครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราขมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12  ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราขมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์. หน้า:C443-C455

– อดิศักดิ์ อ่อนรักษ์ กานต์ บุญศิริและวิทยาธร ท่อแก้ว. (2564).  การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางกรวย จังหวัดนนบุรี.นําเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านระรบบการประชุมทางไกล. หน้า 478-485

– ประพันธ์ ขาวดี วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ.  (2565).  การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล. การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17. หน้า 555-564

– สุไหล โพธิ์ดก กานต์ บุญศิริ และวิทยาธร ท่อแก้ว.  (2565).  การสื่อสารในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำข้าวเม่าของประชาชนบ้านดาหลำ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล. การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17. หน้า 565-572

– วิสูตร ประกอบ วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ.  (2565).  การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล. การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17. หน้า 573-581

– สอและ นางา วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ.  (2565).  การสื่อสารในการส่งเสริมความมั่นคงของชาติของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 จังหวัดสตูล. การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17. หน้า 477-486

– วัชระ กำพร วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ.  (2565).  การวางแผนรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งของว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17. หน้า 497-505

– กิตติ ยามาสาเร๊ะ และกานต์ บุญศิริ.  (2565).  การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17. หน้า 507-515

– นิสิต ท่อแก้ว กานต์ บุญศิริ สุภาภรณ์ ศรีดี และจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.  (2565).  การบริการให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารสำหรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. เผยแพร่ผลงานใน วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 3 ปีที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565). หน้า 472-485.

– สันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ สุภาภรณ์ ศรีดี กานต์ บุญศิริ และจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ.  (2565).  การยอมรับแอปพลิเคชันภาครัฐของประชาชน.  เผยแพร่ผลงานในวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2565) หน้า 162-174.

– ทวีรัตน์ เลาหทัยชนก วิทยาธร ท่อแก้ว สุภาภรณ์ ศรีดี และ กานต์ บุญศิริ.  (2565).  การพัฒนาแกนนำทางการสื่อสารของ “ทีมต้นกล้านครตรัง” ในการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง.  เผยแพร่ผลงานในวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ฉบับที่ 11 ปีที่ 7 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565). หน้า 262-279.

– กานต์ บุญศิริ.  (2565).  การหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์.  เผยแพร่ผลงานในวารสารมนุษยสังคมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 20 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565). หน้า 165-187. (tci 1)

– อับดลรอหมาน หลังปุเต๊ะ วิทยาธร ท่อแก้ว กานต์ บุญศิริ.  (2565).  การจัดการการสื่อสารผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา.  เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับที่ 2 ปีที่ 14 (ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม). หน้า 191-206

– สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี สุภาภรณ์ ศรีดี กานต์ บุญศิริ และจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.  (2566).  การสื่อสารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์. เผยแพร่ผลงานใน วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดสระเรียง ฉบับที่ 5 ปีที่ 7 (ประจำเดือนพฤษภาคม).

– กานต์ บุญศิริและคณะ.  (2555).  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลสำหรับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (CID) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  เผยแพร่ผลงานใน วารสารบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3 ปีที่ 6 (ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม). หน้า 41-50.


– กานต์  บุญศิริ. (2562).  กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่   งานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 276-285

– วิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล, ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน และกานต์ บุญศิริ. (2563).  การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน,กำแพงเพชร, วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ มรภ. กำแพงเพชร ปีที่ 3 ฉบับที่ 5. หน้า 1-10

– Kamon Chaiyasit , Wittayatorn Tokaew , and Karn Boonsiri. (2021). Health Communication in  Nutrition for Cancer Prevention in Thailand. Functional Foods in Health and Disease 2021; 11(4): p. 147-153

– Kamon Chaiyasit , Wittayatorn Tokaew , and Karn Boonsiri. (2021). Medicinal Plants and the Communication on Precautionary use of Herbs during Covid-19 Outbreak in Thailand. Functional Foods in Health and Disease 2021; 4(8): p. 180-188

– ภัสสร คงเอียด และกานต์ บุญศิริ. (2564).  การสื่อสารทางการเมืองผ่านภาพยนตร์ : ศึกษาผ่านภาพยนตร์เรื่อง 14 ตุลา สงครามประชาชน (The Moon Hunter 2544). นําเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 (National Graduate Conference 2/2021) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร. หน้า 1046-1062

– ภัสสร คงเอียด และกานต์ บุญศิริ. (2564).  การศึกษาบทบาทของสตรีกับการสื่อสารทางการเมืองของ นางกัญจนา ศิลปอาชา ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ศึกษาในช่วงเวลาพ.ศ.2561-2564. นําเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 (National Graduate Conference  2/2021) วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร. หน้า 1018-1024

– ภัสสร คงเอียด และกานต์ บุญศิริ. (2564).  การสื่อสารทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่กับผลกระทบต่อบริบทของการเมืองไทย ช่วงเวลาพ.ศ.2561-2564. นําเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่19 (National Graduate Conference 2/2021) วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร. หน้า 1472-1479

– นุสรา ชัยรามัน กานต์ บุญศิริ วิทยาธร ท่อแก้ว และกรกช ขันธบุญ. (2564). การใช้สื่อใหม่เพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี.  นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราขมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12  ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราขมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์. หน้า:H33-H44

– ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2565).  การสื่อสารของผู้นำทางการเมืองหญิง. นครศรีธรรมราช, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 112 – 122

– ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2564).  ผู้หญิงกับการเมือง (Woman and Politics ), กรุงเทพมหานคร, รัฐสภาสาร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ 2 กันยายน – ตุลาคม.

– กันยารัตน์ ไมยรัตน์ กานต์ บุญศิริ และวิทยาธร ท่อแก้ว. (2564).  การศึกษาบทบาทสตรีและภาวะผู้นำกับการสื่อสารทางการเมืองของนางวทันยา วงษ์โอภาษี ในฐานะนักการเมือง ช่วงเวลา พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน.นําเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านระรบบการประชุมทางไกล. หน้า 448-455

– กันยารัตน์ ไมยรัตน์ กานต์ บุญศิริ และวิทยาธร ท่อแก้ว. (2564).  อิทธิพลของโหราศาสตร์กับการสื่อสารทางการเมืองของไทย.นําเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านระรบบการประชุมทางไกล. หน้า 551-558

– กันยารัตน์ ไมยรัตน์ กานต์ บุญศิริ และวิทยาธร ท่อแก้ว. (2564).  การใช้วาทศิลป์ในการสื่อสารทางการเมืองด้วยวิธีการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้นำท้องถิ่นเพื่อให้ชนะเลือกตั้ง.นําเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านระรบบการประชุมทางไกล. หน้า 559-565

-Navaporn Wongsuwan Kittisak Jermsittiparsert Wittayatorn Tokeaw and Karn Boonsiri. (2565).  News Consumption Behaviors among Voters in Capital’s Gubernatorial Election: Evidence in Bangkok, Thailand. socialspacejournal. 22(1) p. 305-324

– นิสิต ท่อแก้ว กานต์ บุญศิริ และสุภาภรณ์ ศรีดี.  (2565).  การรณรงค์การตลาดทางการเมือง. การประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17. หน้า 517-523

– นิสิต ท่อแก้ว กานต์ บุญศิริ และสุภาภรณ์ ศรีดี.  (2566).  แบรนด์ทางการเมือง Political Brand.  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566. หน้า 32-47.


 เบอร์โทร.ตรง 02-5048010

เบอร์โทร.มือถือ 085-1666661 08 2652 6556 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี)

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 085-1666661 08 2652 6556

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ เลขที่ 11/61 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ซอยพระแม่มหาการุณย์ 33 ตาบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0850 199991

 

karnboonsiri@gmail.com

0850199991