เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อความเชี่ยวชาญ

นักศึกษาปริญญาเอก ได้ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 5 วันที่ 23-24 เมษายน 2567 ณ เกาะพยาม จังหวัดระนอง

  นิเทศศาสตร์มสธ.นำนักศึกษาปริญญาเอกดูงานเกาะพยาม จังหวัดระนอง 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต โดยนำนักศึกษาปริญญาเอกไปศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามเรื่อง “นวัตกรรมการสื่อสารในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมี รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 24 คน สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายประดิษฐ์ โชติช่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม นำคณะผู้บริหารแลบุคคลากรมาให้การต้อนรับ 

ภาพกิจกรรม "นศ.ปริญญาเอกเดินหน้าถ่ายทอดความรู้สู่สังคม" ครั้งที่ 5