ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา                 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม                      อักษรย่อ     ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        Doctor of Philosophy (Communication Arts)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ      Ph.D. (Communication Arts)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบัญฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยกำหนด และ
  2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  เกณฑ์มาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2561

คะแนนผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันสอบของศูนย์ทดสอบ ทางภาษา ดังต่อไปนี้

ก. TOEFL (Computer based) ไม่ต่ ากว่า ๑๗๓ คะแนน หรือ

ข. TOEFL (Internet based) ไม่ต่ ากว่า ๖๒ คะแนน หรือ

ค. IELTS ไม่ต่ ากว่า ๕.๕ คะแนน หรือ

ง. TU-GET ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ

จ. CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนน หรือ

ฉ. TOEIC ไม่ต่ ากว่า ๖๕๐ คะแนน หรือ

ช. STOU-EPT ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ

ซ. STOU-EPT (E-Testing) แต่ละ Part ไม่ต่ ากว่าระดับ B2

 

ศึกษารายละเอียดเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม คลิก

****สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ยื่นใบสมัครหลักสูตรปริญญาเอกก่อน พร้อมด้วยโครงร่างวิจัย
  • เข้าสมัครสอบ STOU-EPT E-testingได้ระหว่าง 1พ.ค. – 7 ก.ค. 62 เข้าสอบวันที่ 14 ก.ค. รู้ผลทันที ดูขั้นตอนและสถานที่สอบ 10 แห่งทั่วประเทศได้ที่ คลิก
  • เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

รายละเอียดชุดวิชา

หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

กรรมการหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล ประธานหลักสูตร คลิก

ติดต่อพูดคุยรายละเอียดกับประธานหลักสูตร โทร 085 331 0794

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร คลิก

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์  คลิก

รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ คลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์ คลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี ชินนาลอง