ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ

ประธานกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี)

(1) ปริญญาตรี 

     – บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการตลาด 

     – รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงบริหารท้องถิ่นและพัฒนาชนบท 

(2) ปริญญาโท 

    – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 

(3) ปริญญาเอก

    – Doctor of Philosophy (Political Science) 

    – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ 

(4) ระดับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร

   – Certificate of International Visitor Leadership Program, ( IVLP ) U.S. Department of State, D.C., USA. (State and Local Government and Election )

   – Mini Master of Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

   – Awaken Your Creative Power คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   – Get Start with Digital Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   – Go Advance with Digital Marketing  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   – หลักสูตรหลักการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   – หลักสูตรการหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   – สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   – การพัฒนาเนื้อหา การเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   – การออกแบบสื่อสำหรับการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์บนสื่อดิจิตัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   – การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212) สถาบับเสริมการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (9 พ.ย.65)

   – จริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   – การประกอบการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   – HRM From Theories to Practices คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  – ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  – จริยธรรมการวิจัยในคน สวทช. 26/12/64

   – บุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1-5/2/2565

   – นักบริหารชุมชนยุคใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 25-26/6/65

(1) ประมวลสาระ ประเด็นสาระ และเอกสารประกอบการสอน ของมสธ.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 5 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายสาธารณะทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 12 การจัดการโครงการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 3 การพูดในโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำทางการเมือง ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาผู้นำการเมืองด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-4 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 4 การพูดในโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำการปกครองท้องถิ่น ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาผู้นำการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 7 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 9 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการสื่อสารผลการดำเนินงานทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 7 การวิจัยกับการสื่อสารผลการดำเนินงานทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร  ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 10 การวิจัยกับการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2562). ประเด็นสาระหน่วยที่ 14 การจัดทำโครงการและบริหารการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2563). ประเด็นสาระหน่วยที่ 4 หลักการเขียนโครงร่างการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น) หน่วยที่ 1-12 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2563). ประเด็นสาระหน่วยที่ 5 การบริหารโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในแนวการศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น) หน่วยที่ 1-12 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ. (2564). ประเด็นสาระหน่วยที่ 10 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– กานต์ บุญศิริ. (2564). ประเด็นสาระหน่วยที่ 14 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำ ในชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-15 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

(2) ประมวลสาระ ประเด็นสาระ และเอกสารประกอบการสอนที่เขียนร่วม ของมสธ.

– วิทยาธร ท่อแก้ว และกานต์ บุญศิริ. (2561). หน่วยที่ 5 การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องถิ่น. ในเอกสารชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี:    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

– กานต์ บุญศิริ และ สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร. (2562). ประมวลสาระหน่วยที่ 4 บูรณาการการใช้สื่อกิจกรรมและดนตรีเพื่อการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น ในประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี:สาขาวิชานิเทศตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

-Karn Boonsiri. (2019). Palang Pracharath Party’s Strategies for Communicating their Policies in  Songkhla Province during the Parliamentary Elections ,The Asian Conference on the Social  Sciences, Tokyo, Japan,2019. p. 159-166

– Karn Boonsiri. (2020). Communication Management for Building Political Populality of the  Maryor of Muang Ngam in Songkhla Province Thailand ,The Asian Conference on the Social  Sciences, Tokyo, Japan, May 25-27 ,2020.

– กานต์ บุญศิริ. (2564). การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง ทีมต้นกล้านครตรัง. นนทบุรี: เผยแพร่ผลงานในวารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 24 ฉบับที่ 35 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564). หน้า 106-126.

– กานต์ บุญศิริ.  (2565).  การหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์.  เผยแพร่ผลงานในวารสารมนุษยสังคมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 20 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565). หน้า 165-187. (tci 1)

– กานต์  บุญศิริ. (2562).  กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่   งานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 276-285

 เบอร์โทร.ตรง 02-5048010

เบอร์โทร.มือถือ 085-1666661 08 2652 6556 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี)

อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 085-1666661 08 2652 6556

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ เลขที่ 11/61 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ซอยพระแม่มหาการุณย์ 33 ตาบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0850 199991

 

karnboonsiri@gmail.com

0850199991